ციპრო + წხგრ
ციპრო + წხგრ

ციპრო + წხგრ

მოქმედი ნივთიერება: ციპროდინილი

sistemuri moqmedebis fungicidi, vaSlis qecis,monoliozis, alternariozis, atmis klasterosporozis,

kokomikozis, moniliozis winaaRmdeg.

 

qimiuri klasi: aminopirimilini.

fizikuri forma: wyalSi dispersirebadi granulebi.

 

daniSnuleba: cipro+ icavs Teslovnebs (vaSli, msxali) qecisagan, alternariozis da

 monoliozisagan,  kurkovnebs (atami, gargari, qliavi, alubali, bali) - klasterosporiozis,

moniliozis, da  kokomikozisgan.  aqvs rogorc profilaqtikuri, agreTve samkurnalo Tvisebebi.

cipro+ SeiZleba

CavrToT xexilis qimiuri

dacvis integrirebul programaSi.

 

upiratesobebi:

sistemuri, dacviTi da  samkurnalo Tvisebebi.

maRalefeqturi  dacva foTlebisa nebismieri infeqciuri fonisa, miuxedavad haeris temperaturisa.

 

axali moqmedi nivTiereba: rezistentoba (Segueba)  gamoricxulia. swrafi STanTqma mcenaris mier,

ar irecxeba wvimisagan. ekonomiuri xarjvis  norma.

ar arsebobs fitotoqsikuroba.

cipro+ Tavsebadia xexilSi gamosayenebel sxva fungicidebTan.

 

dacviTi xangrZlivoba: 7-10 dRe,  imis  mixedviT rogoria daavadebis ganviTareba.

samkurnalo moqmedeba: infeqciidan 36 saaTis ganmavlobaSi. moqmedebis siswrafe: cipro+ swrafad

iWreba  mcenaris qsovilSi da

gadaadgildeba foTlebSi akropetalurad da  translaminelurad.

cipro+ dabaltoqsikuria futkrisaTvis da  frinvelebisaTvis, toqsikuria

TevzebisaTvis.

 

gamoyeneba da  xarjvis  normebi

 

kultura

daavadeba

xarjvis norma

gamoyenebis periodi

lodinis periodi

kurkovnebi (atami, gargari, qliavi, bali, alubali)

klasterosporiosi, kokomikozi

0.35

gamoiyeneba vegetaciis pe- riodSi, daavadebis pirveli niSnebis  gamoCenisTanave, intervali 7-10 dRe

15

monilialuri dawva

0.2-0.35

yvavilobamde, intervali

7-10 dRe

15

nayofis sidample

0.35

daavadebis pirveli niSnebis gamoCenisTanave,  meore  14 dRiT adre mosavlis aRebamde

15

Teslovnebi

(vaSli, msxali)

qeci, alternariozi, moniliozi

0.2-0.25

Sesxureba „mwvane konusis- yvavilobis damTavreba” fa- zaSi. 7-10 dRis intervaliT

28