ფლუენტი

ფლუენტი

მოქმედი ნივთიერება: ფლუაზიფოპ-პ-ბეთილი 125 გრ/ლ

 

marcvlovani sarevelebis sawinaaRmdego  maRalefeqturi herbicidi.

qimiuri klasi: ariloqsifenoqsipropilati.

upiratesobebi:

efeqturi moqmedeba yvela ZiriTad marcvlovan (erTwlian da  mravalwlian)

sarevelebze.

registrirebulia mraval kulturaze, maT Soris bostneul da  teqnikur kulturebze.

moqmedebis maRali siCqare. SesaniSnavi sistemuri moqmedeba.

kulturis ganviTarebis fazebis  farTo diapazonSi  moqmedebis

SesaZlebloba.

dabali xarjvis normebi. TeslbrunvaSi SeuzRudavia.

 

Tavsebadoba: fluenti Tavsebadia mraval herbicidTan, inseqticidTan  da fungicidTan.

 

dacviTi xangrZlivoba: 40-80 dRe.  gamomdinare amindobrivi pirobebidan, kulturidan,

sarevelebis  Semadgenlobidan.

 

moqmedebis siswrfe: damokidebulia sarevelebis  ganviTarebis fazaze da fiziologiur

mdgomareobaze, agreTve amindobriv pirobebze  damuSavebis dros da  Semdeg, mgrZnobiare

sarevelebi zrdas wyveten  1-2 dReSi, 7 dReSi zrdis wertili uSavdeba. sruli ganadgureba

dgeba-10 dReSi.

 

 

 

gamoyeneba da  xarjvis  normebi

 

kultura

gasanadgurebeli obieqti

xarjvis norma

gamoyenebis  dro da  meTodi

soio, lobio

mravalwliani da erTwliani marcvlovani sarevelebi

2-4

naTesebis Sesxureba kulturis 4-5 foTlis fazaSi, aRerebis damTavrebamde

Saqris, sufris da sakvebi  Warxali, stafilo, xaxvi, mzesumzira, pomidori, kombosto

erTwliani marcvlov- ani  sarevelebi

0.75-1.2

naTesebis Sesxureba sarevelas 2-4 foTlis fazaSi

kartofili

erTwliani marcvlov- ani  sarevelebi

 

 

mxoxavi Wanga

1-1.5

 

 

 

3

Sesxureba kartofilis foCebis 10-15 sm. sarevelebis 3-5 foTlis fazaSi

Sesxureba kartofilis foCebis da  Wangas 10-15 sm. simaRlisas

xexili, citrusi, vazi

erTwliani marcvlovnebi

 

mravalwliani marcvovani sarevelebi

1.5

 

 

 

5

Sesxureba sarevelebis

2-4 foTlis fazaSi

 

Sesxureba sarevelebis

15 sm simaRlisas