ულტრატოქსი სკ
ულტრატოქსი სკ

ულტრატოქსი სკ

466x251

466x251 მოქმედი ნივთიერება: თიაკლოპრიდი 480 გრ/ლ axali Taobis maRalefeqturi sistemuri moqmedebis inseqticidi qimiuri klasi: qrolnikotinalebi. ultratoqsi gamoiyeneba mavnebelTa farTo speqtris winaaRmdeg: vaSlSi- nayofWamiebis, bugrebis, kokriWamiebis,xerxiebis winaaRmdeg; kitrSi- bugrebis kompleqsis winaaRmdeg; venaxSi-yurZnis Wiis winaaRmdeg; kartofilSi-kolorados xoWos winaaRmdeg. ultratoqsi Tavsebadia sxva fungicidebTan da inseqticidebTan. rezistentoba (Segueba) ar dafiqsirebula. uvnebelia kulturebisTvis.

მოქმედი ნივთიერება: თიაკლოპრიდი 480 გრ/ლ

axali Taobis maRalefeqturi sistemuri

moqmedebis inseqticidi

 

qimiuri klasi: qrolnikotinalebi.

 

 

ultratoqsi gamoiyeneba mavnebelTa farTo speqtris winaaRmdeg: vaSlSi- nayofWamiebis,

bugrebis, kokriWamiebis,xerxiebis winaaRmdeg; kitrSi- bugrebis kompleqsis winaaRmdeg;

venaxSi-yurZnis Wiis winaaRmdeg; kartofilSi-kolorados xoWos winaaRmdeg.

 

ultratoqsi Tavsebadia sxva fungicidebTan da  inseqticidebTan. rezistentoba

(Segueba)  ar dafiqsirebula. uvnebelia kulturebisTvis.