ტენჩანტი ეკ. საჰები ეკ.
ტენჩანტი ეკ. საჰები ეკ.

ტენჩანტი ეკ. საჰები ეკ.

მოქმედი ნივთიერება:  ციპერმეტრინი 50 გ/ლ + ქლორპირიფოსი 500 გ/ლ 

 

maRalefeqturi kontaqtur nawlavuri inseqticidi moqmedebis farTo speq- triT vazis, vaSlis, atmis, citrusis, marcvleuli kulturebis, bostneulis, rogorc mwuwni ise mRrRneli mavneblebis winaaRmdeg.

 

tenCantis ormagi preparatuli forma (cipermetrini+qlorpirifosi) warmatebiT gamoiyeneba sakarantino mavneblis amerikuli TeTri pepelas winaaRmdeg. igi mteria baRis loforTqinebis (lokokinebis) da  mindvris kaliebis.

 

tenCantiT damzadebuli misatyuebeli  masala anadgurebs maxras  anu  bostanas.

 

 

Tvisebebi da  upiretesobebi:

·    üormagi preparatuli forma;

·    ümaRali sawyisi efeqturoba da  xangrZlivi  dacva;

·    üar iWreba  folebisa da  nayofis qsovilebSi;

·    moqmedebis farTo speqtri da  gamoyenebis  didi diapazoni;

·    efeqturia dabal da  maRal temperaturaze;

·     ar aris fitotoqsikuri kulturisaTvis.

 

 

gamoyenebis  rekomendacia:

preparatis Sereva SeiZleba herbicidebTan  da  fungicidebTan, romlebic  ar amJRavneben tute reaqcias.

zurgis aparatiT Sesxurebisas 100 litr wyalSi ixsneba  0.2 l preparati.

preparatTan muSaobisas saWiroa usafrTxoebis normebis dacva.

 

gamoyeneba da  xarjvis  normebi