სულთანი წხკ
სულთანი წხკ

სულთანი წხკ

მოქმედი ნივთიერება:წყალხსნარი,  იმიდაკლოპრიდი 200გრ/ლ

sistemur-kontaqturi moqmedebis maRalefeqturi inseqticidi mwuwni da  foT- lis mRrRneli

mavneblebis winaaRmdeg xangrZlivi dacviTi efeqtiT.

 

dacviTi xangrZlivoba: 14-21 dRe.

qimiuri klasi: neonikotinoidebi.

 

upiratesobebi:

·    moqmedebis frTo diapazoni mwuwni da  mRrRneli  mavneblebis winaaRmdeg;

·    ügansakuTrebuli efeqturoba  farulad mcxovrebi mavneblebis winaaRmdeg.

(menaRmeebi, Trifsebi da  sxva).

·    xangrZlivi dacviTi efeqti;

·    sistemuri moqmedeba fesvebidan, foTlebidan, ylortebidan;

·    moqmedebis axali meqanizmi gamoricxavs  mavneblis Seguebas;

·    ü gamoiyeneba wveTovan morwyvaSi misi  maRali sistemuri moqmedebidan  gamomdinare;

·    ar iwvevs fitotoqsikurobas;

·    efeqti ar aris damokidebuli  amindze;

·    dabaltoqsikuroba Tbilsisxlianebis mimarT. usafrTxoa  garemosaTvis.

 

 

 

gamoyeneba da  xarjvis  normebi

 

kultura

mavnebeli

xarjvis norma  l/ha

lodinis periodi  dRe

 

vazi

yurZnis Wia

0.2

30

citrusi

crufarianebi, bugrebi, farianebi, frTaTeTra

0.5

30

vaSli

nayofWamia, yvavilWamia

0.3

30

 

kitri

bugrebi

0.06

20

kombosto

kombostos bugri

0.06

20