პროგრესი წხგრ
პროგრესი წხგრ

პროგრესი წხგრ

მოქმედი ნივთიერება: კრეზოკრიმ-მეთილი 500გრ/კგ

axali lokalur-sistemuri moqmedebis fungicidi xexilSi, venaxSi, bostneul kulturebSi

gavrcelebuli sokovani daavadebebis winaaRmdeg. moqmedebis gansakuTrebulad didi arealiT.

progresis moqmedeba ar

aris damokidebuli temperaturul pirobebze. misi  gamoyeneba SeiZleba kulturis ganviTarebis

yvela fazaSi. igi Zalian mdgradia naleqebisadmi Camorecxvisagan. ar aris fitotoqsikuri.


preparatuli forma: wyalSi dispersirebadi granulebi.


moqmedebis meqanizmi:

progresis SemadgenlobaSi strobilurinebis klasis nivTiereba- krezoqsim

meTili, igi axSobs  sunTqvis process sokos ujredebSi,  damuSavebisas moqmedi nivTiereba

gazur fazasTan erTad gadanawildeba mcenaris organoebSi, xolo garedan mcenareze qmnis

mtkiced  miwebebul zedapirul marags,  ris saSualebiTac uzrunvelyofilia preparatis

didi  mdgradoba atmosferuli naleqebis mimarT. amave dros naleqis  mosvlasTan erTad

krezoqsim-meTilis maragi  mudmivad  Tavisufldeba da  iwyebs moqmedebas.

 

progresi axSobs  sporebisa da  apresoriebis warmoqmnis process da  aCerebs avadmyofobis

Semdgom ganviTarebas.

 

dacviTi periodi: 8-12 dRe.

 


gamoyeneba da  xarjvis  normebi