პინაკლი

პინაკლი

მოქმედი ნივთიერება: პენკონაზოლი 10 გრ/ლ

maRalefeqturi fungicidi nacrovani da  Jangrovani sokoebis winaaRmdeg.

qimiuri klasi: triazolebi.

 

preparatuli forma: emulsia koncentrati. dafasoeba: 1 l.

Tvisebebi:

maRali efeqti namdvili nacrebis winaaRmdeg,gansakuTrebiT pirveladi infeqciisas,

kargi amtanoba mcenaris mier, dabali  xarjvis  norma, xangrZlivi dacviTi moqmedeba,

sistemuri Tvisebebis saSualebiT icavs mcenaris yvela organos, romelsac emuqreba

 daavadeba, profilaqtikuri da

samkurnalo moqmedeba, idealuri partnioria sxva pesticidTa kompleqsurad dacvis programebSi.

 

pinakli saukeTeso Sedegs iZleva profilaqtikuri gamoyenebisas, daavadebis sawyis  

etapze pirveladi infeqciis CaxSobisa  da  gavrcelebis winaaRmdeg. intervali damuSavebebs

 Soris unda iyos 7-14,  amindobrivi pirobebisa da vegetirebadi masis   zrdis gaTvaliswinebiT.

 

 

gamoyeneba da  xarjvis  normebi