პენტაგონი

პენტაგონი

მოქმედი ნივთიერება: ბენტაზონი 480 გრ/ლ

seleqciuri maRalefeqturi moqmedebis herbicidi orlebniani sarevelebis winaaRmdeg

(maT Soris 2.4 d aminis  marilis mimarT gamZleebis mimarTac).

 

saSemodgomo  xorblis, da  qeris, Wvavis, Svriis, ionjis, simindis, bardis, soias,

lobios naTesebSi kulturis aRmocenebis Semdeg gamosayeneblad.

 

 

·      ügamoirCeva  maRali seleqciurobiT.

·      araviTari SezRudva TeslbrunvaSi.

·      gaaCnia gamoyenebis  didi diapazoni.

·      moxerxebulia  gamosayeneblad.

·      qvs maRali ekonomiuri efeqti.

·      preparati dabaltoqsikuria TbilsisxlianebisaTvis da  ar aris toqsikuri futkrebisaTvis.

 

Sesxureba unda Catardes sarevelebis aRmocenebis Semdeg, magram ara ugvianes im fazisa,

sanam kultura gadafaravs sarevelas da  SeuZlebeli gaxdeba  samuSao nazavis datana masze.

maqsimaluri efeqti miiRweva maSin, rodesac sarevelebis Rero da  foTlebi sakmarisad

dasveldeba  samuSao xsnariT.

pentagonis gamoyenebidan ara nakleb 4 saaTisa ar unda iyos naleqi, ar unda Catardes morwyva,

raTa moqmed nivTierebas  hqondes saSualeba  SeiWras sarevelas qsovilSi.

 

gamoyeneba da  xarjvis  normebi

 

kultura

xarjvis norma

sarevela

gamoyenebis meTodi da  vada

saSemodgomo xorbali, qeri, Svria

2-4

erTwliani orlebnianebi, maT Soris 2.4 d-es  mimarT gamZleebi

Sesxureba gazafxulze bartyobis fazaSi

simindi

2-4

erTwliani orlebnianebi, maT Soris 2.4 d-es  mimarT gamZleebi

Sesxureba kulturis

3-5 foTlis fazaSi

soia

1.5-3

erTwliani orlebniani (birka)

naTesebis Sesxureba kulturis 2-3 namdvili foTlis fazaSi

saTesle barda

3-4

erTwliani orlebniani

(gvirila)

naTesebis Sesxureba kulturis 5-6 namdvili foTlis fazaSi

ionja (1 wlis)

2

erTwliani orlebniani

kulturis 1-2 namdvili foTlis fazaSi

koindari (1wlis)

1

erTwliani orlebniani

naTesebis Sesxureba kulturis aRerebis fazaSi

 

lobio

 

3

 

erTwliani orlebniani

 

naTesebis Sesxureba kulturis 4-6 foTlis fazaSi