მუსტანგი სკ
მუსტანგი სკ

მუსტანგი სკ

დაფასოება: 1ლ

ვაშლის, მსხლის, ყურძნის და სხვა კულტურების სხვადასხვა

დაავადებების კოტროლისთვის, როგორც განსაზღვრულია

გამოყენების ცხრილში არსებულ მითითებებში.

ტებუკონაზოლი 430G/L SC არის სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი,

რომელიც ფუნგიციდების DMI ჯგუფის წევრია.