მეტსი

მეტსი

მოქმედი ნივთიერება: მეტსულფურონ მეთილი 600 გრ/კგ

sistemuri moqmedebis maRalefeqturi herbicidi saSemodgomo  xorbalis

da  qeris naTesebSi gavrcelebuli erTwliani da  mravalwliani orlebniani

sarevelebis farTo speqtris winaaRmdeg.

qimiuri klasi: sulfolinSardovanebi.

preparatuli forma: wyalSi dispergirebadi granulebi. ar aris fitotoqsikuri

kulturisaTvis.

 

moqmedebis farTo speqtri: iseT sarevelebzec, romlebic uZleben

2.4 d aminis  marilebs. ekonomiuroba: 10-12 gr/heqtarze.

Tavsebadia pesticidebTan da  mineralur sasuqebTan. dabalia herbiciduli datvirTva

 mcenareze. swrafi da  mTliani xsnadoba wyalSi, ar  gaaCnia mtveri.

 

moqmedebis meqanizmi:

metsi-sistemuri moqmedebiT  xvdeba  mcenareSi foTlebidan da  fesvebidan, aCerebs sarevelas

ujredis dayofas da  maTi zrda Cerdeba damuSavebidan ramodenime saaTSi, foTlebis qlorozi

(gayviTleba) da  nekrozi (xmoba) SeimCneva 5-7 dReSi, xolo mTliani ganadgureba xdeba  15-20 dReSi.

Sesxurebidan 3 saaTis Semdeg mosuli naleqebi metsis efeqturobaze veRar moqmedeben.

 

gamoyeneba da  xarjvis  normebi

 

kultura

xarjvis  norma

sarevela

gamoyenebis  periodi

xorbali, qeri

10-12 gr

erTwliani da mravalwliani orlebnianebi

naTesebis Sesxureba aRmocenebis Semdeg, kulturis 2-4 foTlis fazidan bartyobis damTavre- bamde erTwliani sarevelebi

2-4 foTlis fazaSi mravalwlianebi -10-15  sm.