მეტკოპერი სფ
მეტკოპერი სფ

მეტკოპერი სფ

მოქმედი ნივთიერება: მეტალაქსილი 8% + სპილენძის ქლორჟანგი 42 %

moqmedi nivTierebebis unikaluri kombinaciis mqone sistemur-kontaqturi fungicidi sasoflo-sameurneo

kulturebSi gavrcelebuli mravali problemuri sokovani daavadebebis winaaRmdeg.

 

metalaqsili translaminaluri da  sistemuri moqmedebiT  uzrunvelyofs mcenaris Signidan dacvas.

 

spilenZis qlorJangisa da  metalaqsilis es  unikaluri kombinacia efeqturad icavs mcenares

rogorc garedan (dacviTi barieri),ise qsovilis SigniT (samkurnalo Tviseba). igi  gansxvavdeba

 Tavisi unikalurobiT sxva sistemuri preparatebisagan. ar gaaCnia mcenareze fitotoqsikurobis

Tviseba da  daavadebis mxridan rezistentoba  gamoricxulia.

 

metkoperi Tavsebadia umravles herbicidebTan, romlebsac gaaCnia neitraluri qimiuri reaqcia.

 

dacviTi xangrZlivoba: 8-10 dRe,  dasacavi kulturis mixedviT, infeqciuri datvirTvis

 gaTvaliswinebiT.

 

metkoperi gansakuTrebiT maRal efeqts iZleva profilaqtikuri

(infeqciamde)  gamoyenebisas.

 


gamoyeneba da  xarjvis  normebi: