მაჯესტიკი

მაჯესტიკი

მოქმედი ნივთიერება: მეტრიბუზინი 700გრ/კგ

maRalefeqturi sistemuri herbicidi orlebniani da  marcvlovani sarevelebis winaaRmdeg

kartofilSi, pomidorSi, ionjas  da  soios naTesebSi gamosayeneblad.

 

herbicidi moqmedebs, rogorc foTlebidan ise niadagidan. anadgurebs  ukve amosul da  

mzard sarevelebs. adreuli ganadgureba sarevelebisa xels uwyobs  imas, rom  mxolod

kultura iRebs sasicocxlo nivTierebebs, wyals, sinaTles. klimaturi pirobebidan gamomdinare

makestiki uzrunvelyofs naTesis sisufTaves zafxulamde. amisaTvis aucilebelia SenarCunebuli

(ar dairRves) iyos herbicidis mier  warmoqmnili apki  niadagis zedapirze da wamloba  CavataroT

naleqebis mosvlamde 3 saaTiT adre.

 

preparatuli forma: wyalSi xsnadi granulebi.

moqmedebis meqanizmi: majestiki aRwevs sarevelas qsovilSi, aCerebs fotosinTezis process.

 

moqmedebis siswrafe: herbiciduli efeqti vlindeba gamoyenebidan 7-14 dReSi gamomdinare niadaguri

da  klimaturi  pirobebidan.

 

Tavsebadoba: Tavsebadia mraval  pesticidTan,magram TiToeul SemTxvevaSi unda Catardes testi.

fototoqsikuroba: ar aRniSnula negatiuri moqmedeba mosavlianobaze. rezistentoba (Segueba):

majestikis gamoyenebis  mravalwlian praqtikaSi

 

 mosavlianobaze. rezistentoba (Segueba): majestikis gamoyenebis  mravalwlian praqtikaSi

 

gamoyeneba da  xarjvis  normebi

 

kultura

sarevela

xarjvis normakg/ha

gamoyenebis

dro da  meTodi

lodinis periodi

kartofili

 

 

 

 

 

kartofili

 

 

 

 

pomidori

erTwliani orlebniani da marcvlovani sarevelebi

 

 

 

 

 

 

erTwliani orlebniani da marcvlovani sarevelebi

0.7-1.5

 

 

 

 

 

0.5-1.0+0.3

 

 

 

 

0.8

 

 

1.1-1.5

 

 

0.8

 

 

1.0

Sesxureba niadagze kulturis aRmocenebamde

 

 

 

 

niadagis Sesxureba kulturis aRmocenebamde,  Semdegi SesxurebiT kulturis 5 sm-is fazaSi

 

Sesxureba kulturis 5sm-is fazaSi

 

niadagis Sesxureba CiTilebis gadargvamde

 

naTesebis Sesxureba kulturis

2-4 foTlis fazaSi

 

Sesxureba CiTilebis gadargvi- dan  15-20 dRis Semdeg

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

30