მაისი

მაისი

მოქმედი ნივთიერება: რიმსულფურონი 250 გრ/კგ

superseleqciuri herbicidi simindis da  kartofilis plantaciebSi aRmocenebis Semdeg

gamosayeneblad yvela marcvlovani da  zogierTi problemuri orlebniani sarevelebis winaaRmdeg.

preparatuli forma: wyalSixsnadi granulebi. upiratesobebi:

saukeTeso moqmedeba marcvlovani sarevelebis farTo speqtrze da

orlebnian sarevelebze.

 

kulturaTa TeslbrunvaSi SeuzRudvelia. xarjvis dabali normebi (50-60 gr/ha).

gamosayeneblad moxerxebulia (ara aqvs suni, ar mtverdeba). maRalefeqturia mxoxav Wangaze.

igi male iSleba mcenareSi, amitom  kulturisaTvis ar aris saSiSi.

 

yuradReba:

maisis  moqmedebis gaZlierebis mizniT orlebniani sarevelebis winaaRmdeg kombinaciaSi unda

davumatoT 2.4 d aminis  marilis Semcveli herbicidi.

gamoyeneba:

simindSi:

maisi-50-60 gr/heqtarze + “trendi 90”-200-300  grami. xarjvis  normebi irCeva dasarevlianebis

mixedviT. (nakveTebSi,  romlebic masiurad aris dasarevlianebuli SalafiTa da  mxoxavi WangiT

gamoiyeneba maqsimaluri dozebi) kulturis 2-6 foTlis fazaSi.


kartofilSi:

erTjeradi gamoyeneba kulturis aRmocenebis Semdeg- miwis Semoyris fazaSi

(5-20 sm kartofili) maisi  - 60 gr/ha+ „trendi90”-200ml/ha. maisis  gamoyenebis  rekomendacia

mSral, gvalvian porobebSi: gazardeT samuSao xsnaris moculoba 300 litramde/ha. gazardeT „trendi

 90”-is - 300ml/ha.

Sesxureba CaatareT saRamos  an Ramis saaTebSi.

 

aucileblad daumateT amoniumis  gvarjila 4-5 kg/ha  fizikuri woniT. Tanmimdevroba samuSao xsnaris

momzadebisa:  pirveli ixsneba  maisi,  Semdeg azotovani sasuqi, Semdeg – „trendi  90”.