ლოქსლი

ლოქსლი

მოქმედი ნივთიერება: ქლორპირიფოსი 480 გ/ლ

maRalefeqturi kontaqtur-nawlavuri moqmedebis inseqticidi

gamoyenebis  farTo diapazoniT: vaSli,  atami, vazi, citrusi, xorbali, qeri da  sxva kulturebSi gavrcelebuli saSiSi mavneblebis winaaRmdeg.

 

loqsli gamoirCeva  xangrZlivi dacviTi efeqtiT, misi  gamoyeneba rekomendi- rebulia niadaguri mavneblebis winaaRmdeg (maxra, mavTula Wiebi, RraWiebi) misatyuilebelis dasamzadeblad.

 

loqsls gaaCnia gansakuTrebiT maRali sastarto efeqtiT.

 

 

loqsli Tavsebadia  sxvadasxva herbicidebTan da  fungicidebTan.


Ggamoyeneba da xarjvis norma

 

kultura

mavnebeli

xarjvis norma  l/ha

lodinis periodi.  dRe

vaSli atami

nayofiWamiebi, cxvirgrZelebi,

farianebi, crufarianebi, bugrebi, tkipebi

2

40

vazi

crufarianebi, tkipebi

1.5-2

40

citrusi

farianebi, crufarianebi

2

40

Saqris Warxali

cxvirgrZelebi, xvatarebi

2-2.5

30

arasasoflo- sameurneo daniSnulebis savargulebi

kaliebi

0.5

20