კუპონ 800 ეკ. ოლეოლუქი ექკ
კუპონ 800 ეკ. ოლეოლუქი ექკ

კუპონ 800 ეკ. ოლეოლუქი ექკ

პრეპარატული ფორმა: ემულსიის კონცენტრატი

დაფასოება: 20ლ

ინსექტიციდები „ოლეოლუქი“ და „კუპონ 800“ გამოიყენება

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებელთა მოზამთრე

სტადიების წინააღმდეგ საბრძოლველად. პრეპარატის წყალხსნარის

შესხურებისას გასანადგურებელი მავნებლების მოზამთრე სტადიები იფარებიან

მინერალური ზეთის თხელი აპკით, რაც იწვევს მავნებლის და მისი კვერცხების

სასუნთქი გზების გადაკეტვას და სუნთქვის შეჩერებას. “ოლეოლუქ”-ის და

“კუპონ 800”-ის მოქმედების მექანიზმიდან გამომდინარე, მავნებელთან ბრძოლაში

მაქსიმალური ეფექტის მისაღწევად აუცილებელია მცენარის ზედაპირზე პრეპარატის

თანაბარი და სრული განაწილება. პრეპარატი ასუფთავებს გაზაფხულზე მასიურად

წარმოქმნილ მავნებლებს.

თავსებადია მრავალ ინსექტიციდთან. არ არის მიზანშეწონილი პრეპარატის

გამოყენება 40°C დაბალ ტემტერატურის დროს, რადგან ასეთ პირობებში

კლებულობს მისი მოქმედების ეფექტურობა.