კონკერი ეკ

კონკერი ეკ

მოქმედი ნივთიერება: კლოდინაფოპ-პროპარგილ-ანტიდოტი 80+20 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა: ემულსია კონცენტრატი

დაფასოება: 1 ლ


საშემოდგომო და საგაზაფხულო ჰერბიციდი მარცვლოვანი სარეველების (შვრიუკა, ძურწა, ბუჩხა და სხვა) დასაცავად ვეგეტაციის პერიოდში.

საუკეთესო საშუალება აბეზარი და ძნელად მოსაშორებელი ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველების მოსასპობად, რომელსაც 2,4დ-ს წარმოებული ჰერბიციდები ვერ სპობენ.

მაღალი სელექციურობის უნარი კულტურის მიმართ.

დაბალი კონცენტრაცია, მაღალი ეკონომიკური ეფექტი.

თხიერი პრეპარატული ფორმა.

პრეპარატის კომბინირება შეიძლება 2.4დ-ს წარმოებულებთან ბრძოლის კომპლექსურად წარმართვის მიზნით.

რეკომენდირებული ნორმით გამოყენების შემთხვევაში უვნებელია კულტურული მცენარისთვის.

მთლიანად იშლება სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში.

არ ზღუდავს თესლბრუნვაში რომელიმე კულტურის ჩართვას.

მაღალი და ხარისხიანი მოსავალი გარანტირებულია.

გამოყენების რეკომენდაცია: შესხურების ჯერადობა - 1. სამუშაო ხსნარის მოცულობა სატრაქტორო შემასხურებლით 250-300 ლ/ჰა. თავიდან უნდა იქნას აცილებული შესხურების დროის სამუშაო ხსნარის გადატანა სხვა კულტურებით დაკავებულ ფართობებში.


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა:

კულტურა

სარეველა

ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა

გამოყენების დრო და პერიოდი

საგაზაფხული და საშემოდგომო ხორბალი

შვრიუკა (avena fatua)

 

0,3—0,4

 

-(1)

საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალი

ერთწლიანი და მრავალწლიანი სარეველები - ხოვერა (galium tricorne), ნაცარქათამა (chenopodium album), თეთრი ნარი (cirsium incanum), წიწმატურა (capsella bursa-pastoris), მინდვრის ღიჭა (l. Sonchus)

 

 

0,5-0,75

 

 

-(1)