იგლი სფ

იგლი სფ

მოქმედი ნივთიერება: კარბენდაზიმი 120 გ/კგ + მანკოცები 63 გ/კგ სფ

პრეპარატული ფორმა:  სველებადი ფხვნილი

დაფასოება: 1 კგ

იგლი წარმოადგენს მაღალეფექტურ კონტაქტურ-სისტემური ხასიათი ფუნგიციდს, რომელიც ეფექტურად მოქმედებს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სხვადასხვა სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ, როგორებიცაა ნაცარი, ჭრაქი, სიდამპლეები.

მოქმედების მექანიზმი: იგლი კარგად ეკვრება მცენარის მწვანე ორგანოს ზედაპირს და  ქმნის დაცვით აპკს. მას გააჩნია როგორც დაცვითი, ისე კურატიული (სამკურნალო) მოქმედება, ამიტომ იგლი უზრუნველყოფს დაავადების მოსპობას მისი სიმპტომების გამოჩენის შემდეგაც, რაც გამომდინარეობს იქედან, რომ იგი აჩერებს სოკოს უჯრედის დაყოფისა და წარმოქმნის პროცესს.

უპირატესობები:

  • იგლი უზრუნველყოფს შესანიშნავ კონტროლს მრავალ სოკოვან დაავადებაზე რთულ კლიმატურ პირობებშიც კი
  • იცავს მცენარის ქსოვილს შიდა და გარე ინფექციებისგან,
  • აქვს სწრაფი საწყისი და ხანგრძლივი დაცვითი მოქმედება
  • გამოიყენება მრავალ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში: ხორბალი, ქერი, შაქრის ჭარხალი, მზესუმზირა და სხვ.
  • დაბალი ხარჯები, მაღალი ეფექტურობა.


დაავადების სიმპტომების გამოვლენისთანავე პროდუქტი დაუყოვნებლივ უნდა გაიხსნას რეკკომენდაციის მიხედვით, პესტიციდი უნდა შეურიოთ წყალს სორი დოზით. შესხურების წინ სუსპენზია კარგად უნდა გაიხსნას ხის ჯოხის საშუალებით.


გამოყენება და ხარჯვის ნორმა:

კულტურა

დაავადება

ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა

ლოდინის პერიოდი. დღე

ვაზი

ნაცრისფერი სიდამპლე (botrytis cinerea), ჭრაქი (plasmopara viticola), წითურა (guignardia bidwellii), შავი სიდამპლე (phomareniformis vialaet ravaz, phomalenticularis)

2-2.5

30 (4)

კარტოფილი

ფიტოფტორა (phytophtora infestans), ალტერნარიოზი (alternaria solani), ადრეული ხმობა, გვიანი ხმობა, შავი ლაქიანობა (Andean potato virus)

2-2.5

14 (4)

პომიდორი (ღია გრუნტი)

ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (alteraria solani)

2-2.5

14 (4)

კიტრი (ღია გრუტი)

პერენოსპოროზი (ჭრაქი) (pseudoperenospora cubensis)

1.6

10 (3)

ციტრუსი

ანთრაქნოზი (collelotrichum gloeosporioides), მეჭეჭიანობა (elsinoe australis, elsinoe fawcettii), მწვანე ობი (penicillium hrysogenum), ლურჯი ობი (penicilium notatum)

3

40 (4)

ვაშლი, მსახი

ქეცი (venturia inaegualis winter, monilia cinerea bonord)

2.5-3

30 (4)

ატამი, ქლიავი, გარგარი, ბალი, ალუბალი

მონილიოზი (monilia mali), ნაცრისფერი სიდამპლე (monilia cinerea bonord)

3

40 (4)

საზამთრო, ნესვი

ჭრაქი (pseudoperenospora cubensis), ნესვის პერენოსპოროზი (erysiphe cichoracearum)

2-2.5

14 (4)

შაქრის ჭარხალი

ცერკოსპოროზი (cercospora beticola), ნაცარი/პერენოსპოროზი (perenospora schachtii)

0.6-0.8

20