თუთიის ფოსფიდი
თუთიის ფოსფიდი

თუთიის ფოსფიდი

მოქმედი ნივთიერება: თუთიის ფოსფიდი 800 კგ/კგ

mwvave moqmedebis rodenticidi, Cveulebrivi, sazogadoebrivi da  qarci memindvriebis,mindvrisa da  tyis Tagvebis,

 Savi da  ruxi virTagvebis winaaRmdeg.

 

TuTiis fosfidi miekuTvneba  mwvave moqmedebis Sxamebs,igi  warmoadgens muq- nacrisfer ara beltebad fxvnils.

 

TuTiis fosfidiT mzaddeba misatyuebeli mRrRneli mavneblebisaTvis, sadac (misatyuebelSi) 

Sxamis raodenoba unda iyos 2.5 %-mde.

 

მისატყუებელის დამზადება: TuTiis fosfids gulmodgined ureven mcenareul zeTSi, romelsac  

Semdeg gadaureven sakveb masaSi (marcvleuli, qato, bostneuli, an sxva mRrRnelebisaTvis mimzidveli produqti). gadareva unda moxdes  ise, rom  Sxami mTlianad da  Tanabrad gadanawildes misatyuebel produqtSi

  

გამოყენება და ხარჯვის ნორმა

 

კულტურა

პრეპარატის ხარჯვის ნორმა

მავნებელი

გამოყენების ხერხი და დრო


saSemodgomo  xorblis naTesebi

mravalwliani balaxebi

 

 

 

 

 

 

Senobebisagan


TuTiis fosfidis Semadgenloba misatyuebelSi

2.5%


Cveulebrivi da sazogadoebrivi memindvriebi, qarci memindvriebi


Setana badis meTodiT yovel 5-10 metrSi.iyeneben specialur grZeltarian kovzs an specialur gamfantelebs.a qtiur soroSi Seitaneba 5-10gr misatyuebeli.Semdeg

soros unda mieyaros miwa. saWiroebis SemTxvevaSi imeoreben me-9 dRes.Tavisufali teritoriebi, sawarmoo obieqtebi, sawyobebi, sacavebi, portebi, rkinigzisa da  saavtomobolo gzebis gaswvriv.

 

 

 

 

sawyobebi  da


TuTiis fosfidis Semadgenloba misatyuebelSi

2.5%


Savi da  ruxi virTagvebi,binis Tagvebi


misatyuilebels  ganalageben

5 metris siganis zolebad da  Seitanen 15 grams aqtiur soroSi siRmeze grZeli  kovziT,Semdeg

am soros motkepnian. an Seitanen konteinerebSi  30 grams.misatyuebeli unda ganTavsdes frinvelebisa da  cxovelebisaTvis miuwvdomlad.

 

saTavsoebi, sameurneo Senobebi, marcvleulis gadasamuSavebeli sawyobebi600gr/100mkv-ze,

5-10gr/ soroSi,

30-50gr /yuTSi,

0.005%misatyuarze

 


misatyuebeli


ganlagdeba

30-50 gr Tu

nuqis damcav yuTebSi ara umcires  4 nakveTurSi Tu farTobi

100kvm-mdea.aTvisebul misatyuars Seavseben 7 dReSi erTxel.brZolis xangrZlivoba 2 kvira.