ვიქტორი სფ

ვიქტორი სფ

მოქმედი ნივთიერება :მეტალაქსილი 8% + მანკოცები 64 %

 

maRalefeqturi, kombinirebuli, sistemuri da  kontaqturi moqmedebis fungicidi,

sasoflo-sameurneo kulturebSi gavrcelebuli fikomicetebis klasis sokoebis winaaRmdeg.

biologiurad aqtiuri moqmedi nivTierebebis kombinacia ganapirobebs mcenaris saimedo

dacvas rTul klimatur pirobebSic.

 

preparatuli forma: svelebadi fxvnili.

 

 

Tvisebebi: mkveTrad gamokveTili  sistemuri moqmedeba. kargad gadaadgildeba mcenareSi,

rogorc bazipetalurad, ise akropetalurad (qvemodan zemoT  da  zemodan  qvemoT).

gazrdili ylortebis da  lerwebis  dacva, translaminaruli moqmedeba

(foTlis daumuSavebeli mxaris dacva).

moqmedebis Zalian farTo speqtri (vazi, kartofili, pomidori, kitri, xaxvi, sazamTro da  sxva).

viqtori Tavsebadia sxva fungicidebTan da  inseqticidebTan erTobliv gamoyenebaSi.

 

moqmedebis meqanizmi: metalaqsili axSobs  sokos miceliumis ganviTarebas qsovilis SigniT,

arRvevs sporebis  warmoqmnis process da  aqvs post- infeqciuri aqtivoba. mankocebi ki  

asrulebs dacviTi barieris rols, romelic ar aZlevs saSualebas paTogens SeaRwios  

mcenaris qsovilSi.

 

 

 

 

gamoyeneba da  xarjvis  normebi

 

kultura

daavadeba

xarjvis norma kg/ha

lodinis periodi  dRe

vazi

Wraqi

2-2.5

20

kartofili

fitoftora, alternariozi

2-2.5

20

pomidori

(Ria  grunti)

alternariozi, fitoftorozi

2-2.5

10

pomidori

(daxuruli grunti)

alternariozi, fitoftorozi

2-2.5

4

kitri (Ria  grunti)

perenosporozi, askoriozi

2-2.5

20

kitri

(daxuruli grunti)

perenosporozi

2-2.5

3

xaxvi

perenosporozi

2-2.5

20