ბოტრინი

ბოტრინი

ორიგინალური მოქმედი ნივთიერების მქონე სისტემური ფუნგიციდი მრავალმიმართულებითი

სისტემური მოქმედებით. ბოტრინი - უნივერსალური, ეფექტური და უსაფრთხო ფუნგიციდი,

რომელსაც გააჩნია სპეციფიკური აქტივობა უმრავლეს ნაცრის და სიდამპლის გამომწვევი სოკოების

წინააღმდეგ, რომლებიც აავადებენ თესლებს, ღეროებს, ფოთლებს და ნაყოფებს.

მოქმედების მექანიზმი: ნიადაგურ ფუნგიციდად გამოყენების (ნიადაგის მორწყვა) შემთხვევაში იგი სწრაფად შთაინთქმება ფესვების მიერ და აკროპეტალურად (ქვემოდან-ზევით) გადანაწილდება მთელს მცენარეში, ხოლო ფოთლოვანი შესხურებისას იგი სწრაფად შთაინთქმება ბაგეებიდან ფოთოლში და ისე გადანაწილდება მცენარეში.

უპირატესობები:

üმრავალმხრივი სისტემური მოქმედება

üაქტიური ზრდის სტიმულატორი

üმცენარის სრული დაცვა (ფესვი, ღერო, ყლორტი, ფოთოლი, ნაყოფი)

üმცენარის ხანგრძლივი დაცვა დაავადებებისაგან