ბორდოტანი სფ
ბორდოტანი სფ

ბორდოტანი სფ

სისტემურ-კონტაქტური მოქმედების უნიკალური ფუნგიციდი ვაზის ჭრაქის, კარტოფილის

და ტომატის ფიტოფტოროზის, კიტრისა და ხახვის ჭრაქის (პერენოსპოროზის) წინააღმდეგ.

ავანგარდი არის თანამედროვე ფუნგიციდი ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ფიკომიცეტების

კლასში შემავალი სოკოების წინააღმდეგ. უპირატესობები:

üიცავს მცენარეს როგორც ქსოვილის შიგნით (სისტემური მოქმედება), აგრეთვე ქმნის მცენარის

ზედაპირზე დაცვით ბარიერს (კონტაქტური მოქმედება)

üავანგარდისადმი პათოგენის გამძლე შტამპები არ არსებობს

üავანგარდით მცენარის დამუშავება დაავადების ნიშნების გამოჩენამდე უზრუნველყოფს მის სრულ დაცვას

üავანგარდი არ არის ტოქსიკური ფუტკრებისათვის

üაქვს ეკონომიური და ზუსტი ხარჯვის ნორმა 2 კგ/ჰა

üხანგრძლივი დაცვითი ხანგრძლივობა: 10-14 დღე

üავანგარდი დაბალტოქსიკურია მცენარისათვის

üრეკომენდირებული დოზით გამოყენების შემთხვევაში პრეპარატი გარემოზე უარყოფითად არ მოქმედებს