ბი-ფოსფინი ეკ
ბი-ფოსფინი ეკ

ბი-ფოსფინი ეკ

მოქმედი ნივთიერება: დიმეთოატი 400გრ/ლ, ქლორპირიფოსი 480 გ/ლ

preparatuli forma: emulsia.

qimiuri klasi: fosfororganuli

dacviTi xangrZlivoba: 2-3 kvira.

 

upiratesobebi:

·        Zlieri sistemur-kontaqturi akaricidi;

·        swrafad STainTqmeba foTlebidan, Reroebidan da  fesvebidan, gadanawildeba mTel mcenareSi;

·       ümoqmedebis didi diapazoni mRrRneli da  mwuwni mavneblebis winaaRmdeg;

·        üimis  gamo rom  maRalefeqturad moqmedebs mwuwni mavneblebis

·         (bugrebi,Trifsebi da  sxva) winaaRmdeg zRudavs virusuli infeqciis gavrcelebas;

·        üwarmatebiT gamoiyeneba ZiriTad sasoflo-sameurneo kulturebSi:

·         vazi, vaSli,  atami, msxali, citrusi, xorbali, kombosto da  sxva;

·         gamoiyeneba farTo temperaturuli diapazoniT;

·         icavs kulturebs iseTi mavneblebisagan, romlebic gamZleni arian pirotroidebisadmi;

·        moqmedebis swrafi  tempi;

·         ar iwvevs fitotoqsikurobas.


კულტურა

მავნებლები

xarjvis norma  l/ha

lodinis periodi  dRe

vaSli, msxali

farianebi da  crufarianebi, tkipebi, foTolxveviebi, nay- ofWamiebi, bugrebi, frisebi, CrCilebi,  yvavilwamiebi

1.4-2.1

40

vazi

tkipebi, farianebi, crufarianebi

2-2.5

20

atami, qliavi

bugrebi, farianebi, crufarianebi, aRmosavluri nayofiWamia,  tkipebi

2

40

citrusebi

tkipebi, farianebi, crufarianebi, bugrebi

3

40

saZovrebi

kaliebi

2

30

Tambaqo

bugrebi, Trifsebi

1

30