აცე სფ

აცე სფ

მოქმედი ნივთიერება: აცეტამიპრიდი-200გრ/კგ, ქლორპირიფოსი 480გ/ლ

ქიმიური კლასი:  acetamidebi.

gansxvavebiT sxva inseqticidebisagan ace-s gaaCnia moqmedebis unikaluri meqanizmi. igi  mavnebelSi arRvevs nervuli impulsis gadacemas da  iwvevs aRgznebas, risganac  maleve iRupeba.

 

უპირატესობები:

  • ü gaaCnia sistemur-kontaqturi moqmedebis Tviseba, igi kargad gadaadgildeba mcenareSi;
  • ü moqmedebis axali meqanizmis gamo Seguebis (rezistentobis) SemTxveva ar dafiqsirebula;
  • ü gaaCnia kargi Termostabiluroba;
  • ü dacviTi periodi 14-21 dRe;
  • ü dabaltoqsikuria Tbilsisxlianebis mimarT;
  • ü Tavsebadia mraval pesticidTan (garda Zlieri tuteebisa)