ავანგარდი

ავანგარდი

მოქმედი ნივთიერება: დიმეტომორფს-9 % მანკოცებს- 60%

 

sistemur-kontaqturi moqmedebis unikaluri fungicidi vazis Wraqis, kartofilis da  

tomatis fitoftorozis, kitrisa da  xaxvis  Wraqis (perenosporozis) winaaRmdeg.

 

 

avangardi aris Tanamedrove fungicidi erT-erTi yvelaze efeqturi fikomicetebis klasSi

Semavali sokoebis  winaaRmdeg.

 

upiratesobebi:

icavs mcenares rogorc qsovilis SigniT (sistemuri  moqmedeba), agreTve qmnis mcenaris

zedapirze dacviT bariers (kontaqturi moqmedeba).

 

avangardisadmi paTogenis gamZle  Stampebi  ar arsebobs. avangardiT mcenaris damuSaveba

daavadebis niSnebis gamoCenamde uzrunvelyofs mis srul dacvas.

avangardi ar aris toqsikuri futkrebisaTvis. aqvs ekonomiuri da  zusti xarjvis

norma  2 kg/ha.

xangrZlivi dacviTi xangrZlivoba: 10-14 dRe. avangardi dabaltoqsikuria mcenarisaTvis.

 

gamoyeneba da  xarjvis  normebi